Visar bidrag: Jens Rundberg - Kortfattad version
Visa/dölj direktlänk
Direktlänk: http://ecoequality.org/system-mekanismer-overblick-tabell?data_id=2

Skriv din egen system-analys!
Användare:
Lösenord:

Glömt lösenord?

Rubrik/kommentar: Kortfattad version

Miljö, ekosystem och naturresurser
Problemområden - aktuella exempel
 • Klimat / global uppvärmning / extremväder
 • Artutrotning / ekosystem-förstörelse
Grundorsak
 • Ekonomisk och teknologisk expansion baserad på energi från fossila bränslen
Yttre mekanismer: Institutioner / Lagar / Idéer / Memer / Ideologier
 • Idén om ekonomisk tillväxt och konsumtion som lyckobringare och statusmarkör, ofta spridd genom reklam, filmer och TV-underhållning
 • Ekonomiska regelverk som gynnar storföretag och ekonomisk tillväxt, t ex stora subventioner till fossila bränslen och deras infrastruktur, samtidigt som miljölagstiftning och åtgärder mot koldioxidutsläpp motarbetas
 • Storföretags makt genom egna tankesmedjor, lobbying och mutor till politiker och korrupta forskare... vilket genererar ovanstående idéspridning och snedvridna ekonomiska villkor
Yttre mekanismer: Institutioner / Lagar / Idéer / Memer / Ideologier - Åtgärdsförslag:
Inre mekanismer: Sociala / Psykologiska / Evolutionära
 • Naturligt socialt statusbeteende som kulturellt kopplats till ägande och konsumtion och som psykologiskt finslipats av reklamindustrin för att skapa efterfrågan
 • Tröghet att fatta svåra beslut om stora förändringar när skadorna mot miljö, liv och försörjning kommer sakta och gradvis och i första hand drabbar fattiga i andra delar av världen som lever i mer utsatta områden och saknar resurser att skydda sig
 • Svårt för företag och regeringar att vara först med omställning när det innebär större utmaningar jämfört med att vänta tills senare när andra har utvecklat alternativen, vilket blir ett spelteoretiskt dilemma som gynnar passivitet
Inre mekanismer: Sociala / Psykologiska / Evolutionära - Åtgärdsförslag:
Ekonomisk rättvisa och social jämlikhet
Problemområden - aktuella exempel
 • Ekonomiska, sociala, utbildnings- och makt-klyftor ökar globalt och inom länder
 • Försämrad fysisk och psykisk hälsa hos grupper med osäkra anställningsförhållanden
 • Utebliven arbetstidsförkortning trots ökad produktivitet
Grundorsak
 • De rikaste har blivit allt rikare och har tillåtits få stort inflytande över ekonomiska spelregler
Yttre mekanismer: Institutioner / Lagar / Idéer / Memer / Ideologier
 • Institutioner som handelshögskolor, ekonomiutbildningar, tankesmedjor, bokförlag och massmedia, har i hög grad skapats för eller erövrats av de rika för att föra fram deras idéer och argument
 • Skattelagstiftning, finans- handels- och industripolitik har anpassats efter de rikas idéer om ekonomisk politik
 • Efter en period av mer utjämnande politik åren 1933-1973 har de rikas ideologi i form av mer frihet för marknadskrafterna fått utforma de politiska och ekonomiska villkoren i västvärlden och i länder under dominans av västvärlden
Yttre mekanismer: Institutioner / Lagar / Idéer / Memer / Ideologier - Åtgärdsförslag:
Inre mekanismer: Sociala / Psykologiska / Evolutionära
 • Låg ekonomisk status i ett samhälle med stora ekonomiska klyftor tenderar att leda till underlägsenhetskänslor och uppgivenhet inför möjligheten att påverka, vilket kan leda till sämre hälsa, lägre valdeltagande och minskad delaktighet i samhället, vilket ger maktförskjutning till förmån för de privilegierade
 • Hög ekonomisk status tenderar att leda till överlägsenhetskänslor och självrättfärdigande av de egna privilegierna
 • Grupptänkande inom de ledande skikten i ett samhälle tenderar att likrikta synen på ekonomi och har lett till att nyliberal ideologi och oreflekterat tillväxttänkande har trängt in mer eller mindre i alla toppskikt inom politiska partier, media, bankväsende och näringsliv
Inre mekanismer: Sociala / Psykologiska / Evolutionära - Åtgärdsförslag:
Fred, konflikthantering och sociala dilemman
Problemområden - aktuella exempel
 • Ökade spänningar och militär kapprustning mellan Väst-Nato-USA och Ryssland-Kina-Mellanöstern
 • Ökade flyktingströmmar pga krig, torka, klimatkatastrofer, förlorade försörjningsmöjligheter
 • Brist på kommunikation och samarbetsvilja, i stället konflikthantering via kapprustning, hot, ekonomiska sanktioner, väpnat våld, terrordåd och användning av religion som särskiljande gruppidentitet
Grundorsak
 • Intressekonflikter mellan nationer-allianser-grupper som tillåts urarta till våld-hot-straff i brist på konstruktiva lösningar via medlande, bromsande och hindrande institutioner med överordnat humanistiskt mandat
 • Brist på fredsförebyggande arbete baserat på humanism, nedrustning, utbildning, gemensam säkerhet och kommunikation
 • Centrum-periferi-strukturer med ursprung i kolonialismen som fortfarande finns kvar i olika former som t ex centrum-länders makt över periferi-länders olja och råvaror eller vapenförsäljning från centrum-länder till periferi-länder understödd av mutor till korrupta eliter i periferin
Yttre mekanismer: Institutioner / Lagar / Idéer / Memer / Ideologier
 • Ekonomiska strukturer i kolonialismens efterföljd, med handelsavtal, tullar, kreditvillkor och valutaregleringar som fortsätter att gynna västvärldens rikare länder och missgynna världens fattigare länder, vilket vidmakthåller eller ökar den ekonomiska ojämlikheten i den globala skalan och därmed underblåser motsättningar och konflikter.
 • Det militär-industriella komplexet - alltså vapenindustrin i samarbete med politiska makthavare med ideologiskt eller ekonomiskt intresse av militär makt eller vapenhandel och även i samarbete med ideologiskt likasinnade inom media och forskningsinstitutioner med stöd från statsbudget eller vapenindustrin - utgör ett system som trappar upp hotbilder för att gynna sin makt, sitt anseende och sin ekonomi
 • Klimatförändring som skapar allt allvarligare torka, översvämningar, skogsbränder och förödande stormar, vilket skadar allt fler människors försörjningsmöjligheter, vilket leder till konflikter och flyktingkriser, som den i Syrien
Yttre mekanismer: Institutioner / Lagar / Idéer / Memer / Ideologier - Åtgärdsförslag:
Inre mekanismer: Sociala / Psykologiska / Evolutionära
 • Människans evolutionära och sociala natur innebär att hon i de flesta sammanhang klarar av att samarbeta och leva fredligt med sin omgivning, vilket bejakas av den humanistiska människosynen. Det högerpolitiska idé-systemet däremot, baseras på att människan är ond i grunden och att samhällets främsta uppgift är att övervaka, fostra och straffa. Denna negativa människosyn utgör en självförstärkande mekanism eftersom rädsla, konkurrens, misstro och hat tenderar att pressa människor till aggressiva strategier som missgynnar samarbetsvilja och konstruktivitet.
 • Okunnighet om samarbetsstrategier och ickevålds-strategier för konflikthantering missgynnar konstruktivt samarbete både i lokala och i internationella sammanhang.
 • Om man ser på maktförhållanden i ett land, så tenderar ett välfungerande och konstruktivt samhälle med stor jämlikhet och god allmänbildning att gynna makt till ledare med positiv människosyn och ambition att skapa social och ekonomisk jämlikhet. Omvänt riskerar torftig utbildning, stor ojämlikhet och sociala motsättningar att gynna makt till ett ledarskap med negativ människosyn och en ambition att gynna sin egen rikedom på andras bekostnad.
Inre mekanismer: Sociala / Psykologiska / Evolutionära - Åtgärdsförslag: