EcoEquality

Steg 1) Områden med systemproblem

num1.jpg
Här nedan sammanfattas de huvudsakliga problemområden vi kommit fram till - Miljö, Rättvisa och Fred - med kortfattade exempel på dilemman som systemen inte verkar kunna hantera.

Miljö och Ekologiska dilemman

  • Ökad global folkmängd och ökad ekonomisk aktivitet medför större uttag av planetens resurser och större intrång i de naturliga ekosystemen. Ekologisk mångfald och stabilitet utarmas allt mer av människans utbredning och utsläpp av miljögifter, vilket leder till artutrotning av både djur och växter
  • Våra utsläpp av växthusgaser orsakar redan klimatproblem i form av bl a hårdare stormar, översvämningar, torka, ökenutbredning, skogsbränder, havsnivåhöjning och skadad balans i ekosystem, då vissa arter slås ut och andra blir invasiva. Oåterkalleliga tröskeleffekter kan utlösas i flera typer av fysiska/kemiska system, då växthuseffekten skenar och förstärker sig själv allt mer. Kunskapen om dessa "tipping-points" är otillräcklig men situationen kräver betydligt snabbare åtgärder mot koldioxidutsläppen än de som är beslutade globalt.
Mer om miljö
planetary_boundaries2.jpg
Wikipedia om planetary boundaries

Rättvisa och Ekonomiska dilemman

  • Globalt ekonomiskt system där politisk och juridisk makt har kunnat påverkats av starka ekonomiska intressen, så att de rikaste blivit allt rikare och ökat sitt avstånd till de fattiga och medelklassen
  • Utebliven arbetstidsförkortning och uteblivna välfärdsförbättringar, trots ständig produktivitetsökning
  • Ekonomisk tillväxt som ideologi och som avledande löfte om ökad standard, trots ökande ekonomiska klyftor, ökande sociala spänningar och tilltagande miljöproblem
Mer om rättvisa
rich-poor.jpg
Video om ekonomisk rättvisa

Fred, Konflikthantering och Sociala dilemman

  • Trots kalla krigets slut är det nu åter ökande spänningar mellan Västvärlden och Ryssland med militär upprustning och fortsatt produktion och utveckling av både kärnvapen, konventionella vapen och fjärrstyrda vapensystem
  • Ökande antal flyktingar från krig och klimatrelaterade katastrofer i bl a Mellanöstern och Afrika, ofta bottnande i konflikter med koloniala rötter och nutida råvarupolitiska ambitioner
  • Konflikthantering via våld och auktoritär maktutövning i stället för uthållig kommunikation, kompromissvilja och prioritering av långsiktig och ömsesidig social utveckling
Mer om fred
konflikt.jpg
Video om våldsspiraler - Days of Revolt - Why the Brutalized Become Brutal
30 Uppdaterad 2017-10-29

Nästa i samma mapp
Senast uppdaterat:

Se även

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com