EcoEquality

Steg 4) Insikter om vad som måste göras

num4.jpg

planb.jpg

Trots många forskares varningar att flera planetära gränser håller på att överskridas har de politiska systemen inte förmått att fatta de kraftfulla beslut som skulle behövas för att säkerställa de planetära ekosystemens fortsatta balans. Vår kollektiva intelligens står i och med detta inför en historisk prövning. Det är inte våra individuella intelligenser som utmanas i första hand, utan den intelligens som skapas via våra system för samarbete, typ utbildningssystem, forskning, politiska system, massmedia, sociala media etc.

Planeten Jordens intelligentaste art står alltså inför utmaningen att samordna och utveckla sin gemensamma intelligens till minst ett snäpp högre för att kunna styra undan från den säkra ekologiska katastrof vi är på väg mot.

Vår analys av systemproblemen innebär att det är många mekanismer på både institutionell nivå och på kunskaps- eller informationsnivå som verkar för att gynna de rikaste människorna och de största företagskonglomeraten. Mekanismerna verkar samtidigt för att gynna de ekonomiska eliternas ekonomi och makt och för att driva på den fortsatta ekonomiska utveckling som hotar ekosystemen och civilisationens framtid.

Det är en fundamental konflikt mellan de ekonomiska eliternas intresse att fortsätta öka sin rikedom och allmänintresset att rädda världen. Lösningen för världen måste alltså innebära en maktförskjutning så att de rika får radikalt minskad makt och det måste också innebära att deras rikedom måste minska.

Striden står alltså nu som tidigare mellan de rika och folkflertalet. Det nya med nutidens strid är förstås att hela planetens beboelighet står på spel och att det är extremt kort tid som står till buds för att vända utvecklingen.

Vår uppfattning av de globala systemproblemen innebär en förhoppning att världens folk kan skapa system för samarbete för allas bästa, men vi måste ha en krass insikt om att de ekonomiska eliternas makt måste neutraliseras och avvecklas så snart som möjligt på något humant men kraftfullt sätt.

Det idealiska och mest kraftfulla sättet att bryta de ekonomiska eliternas makt vore att på något sätt dramatiskt höja massornas kunskap om maktstrukturerna och mekanismerna som genererar och upprätthåller maktförhållandena. Då skulle stora folkliga rörelser kunna bildas som skulle kunna vända hela samhällsutvecklingen.

Ekonomisk och social jämlikhet är viktigt för att få ett välfungerande samhälle där människor mår bra och är delaktiga, kunskapssökande och ansvarstagande, vilket bl a visats av forskning från Equalitytrust. Om vi kan börja bryta maktförhållandena och påbörja en utveckling mot ökad jämlikhet så kan vi därigenom också få fortsatt kraft av mer delaktiga människor som kan bidra till en ökning av den gemensamma intelligensen.

De konkreta mekanismerna på institutionell nivå och på informationsnivå är det som konkret måste förändras radikalt. Här måste vi på något sätt skapa en process där kunniga folkliga företrädare kan komma med konkreta ändringsförslag som kan diskuteras i breda folkrörelser för att få brett folkligt stöd. Allt med siktet på att avveckla den ekonomiska elitens makt samtidigt med att öka folklig kunskap och makt och att vända den ekonomiska utvecklingen så att ekosystem, klimat och global rättvisa och samarbete gynnas. Utsläppen av växthusgaser måste minskas så snabbt som det någonsin går. Helst en minskning med 50% på fyra år och ner till noll så fort som möjligt efter det. Ökad beskogning måste också till för att öka upptaget av koldioxid från luften. Detta måste vara överordnade mål, sedan får ekonomin och omstruktureringen anpassas för att klara målen oavsett kostnader eller BNP-utfall.
50 Uppdaterad 2018-09-25

Nästa i samma mapp
Senast uppdaterat:

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com