EcoEquality

Dialog - Hur ska en annan ekonomi se ut, och hur ska den fungera? - En dialog om klimatet och ekonomin. Del 4

dialog4.jpg

-Alltså för ett tag sedan pratade vi om stabil ekonomi… Menar du att man skulle kunna vrida om ekonomin så att den balanserar den ändliga ekologiska resursbasen istället för att tära på den?
-Ja det pratas mer och mer om det där, och det skulle nog kunna gå. Det huvudsakliga problemet är att det helt enkelt är svårt att föreställa sig hur ekonomin skulle fungera utan tillväxt, men ändå med en marknad. Men det finns några beskrivningar av hur en stabil ekonomis skulle kunna se ut, eller hur den skulle kunna etableras. Det hela går ut på att vi antar att vi, typ västvärlden, kan bli överens om en nivå som är ok för de flesta med klimatkonsekvenserna av överkonsumtion som utgångspunkt.
-Hm, alltså att kapitalägarna på något vis nöjer sig med att ett företag går runt, genererar en stabil vinst som går direkt tillbaka i företaget och ser till att ägarna får ut en jämn vinst utan stegringseffekten, kravet på att avkastningen på insatta medel ska bli större nästkommande år. Kommer de att gå med på det tror du?
-Tja, rimligtvis borde ju konsekvenserna av alternativet bli allt mer alarmerande. Vi bor ju ändå på samma jord allihop och atmosfären är en allmänning.
-Men är det kommunism vi pratar om?
-Nej för allt i världen. Om tillräckligt många är överens om att hålla ekonomin på en hållbar nivå vad gäller rättvis fördelning av rikedomar och en effektiv resursfördelning innebär detta att vi måste vrida om hela vår ekonomi så att den baserar sig på ett annat mål än tillväxt och maximal expansion.
-Och sättet att bli det på, tillräckligt många, är massiv information och opinion kring vad som annars sker eller?
-Ja du har ju rätt i att de besuttna, den nuvarande generationens politiker och några till knappast kommer att ge med sig frivilligt. Det gäller att ligga på och komma med så tydliga bilder man kan om hur ett alternativ kan se ut. Ett alternativ som inte framstår som farligt.
-Som att vi behöver bryta med jakten på en livsstil som drivs av oändlig ekonomisk expansion och ohållbar konsumtion till en som drivs av sökande efter långsiktigt välstånd och hållbar konsumtion som uppfyller människors behov.
-Ja med allt av vad det nu innebär av mental omorientering. Sedan kommer vi till att grunden för vår överlevnad här på jorden är att vi säkerställer tillräckligt stora naturområden - reservat, nationalparker - som kan ge oss ekosystemtjänster.
-Som syresättning av atmosfären, grundvatten, upptagning och lagring av koldioxid, skydd mot erosion och sådant.
-Ja det och att naturen innehåller en potential som kan ge nya näringsämnen och mediciner, Behåller vi en genetisk mångfald i naturen kan vi kanske hitta en mikrob eller bakterie som kan rena avloppsvatten så det blir drickbart igen eller nått, vad vet jag. Men det bygger på att mångfalden i naturen skyddas och finns kvar.
-Ok, men om det ska kunna omfatta alla, ja hela jorden så småningom, så måste ju befolkningsökningen hejdas. Annars blir det nog ruggigt svårt att garantera en tillräcklig hög levnadsstandard för alla utan att undergräva de där ekologiska systemen som måste räddas.
-Ja det har du rätt i och nödvändigheten av det ingår också i tankarna om en stabil ekonomi. Men det tycks vara på gång. Fler och fler av de länder som tidigare har legat högt i födelsetalen pga fattigdom har nu stabiliserats på två barn per familj. Experterna tror att jordens befolkning kommer att plana ut vid 11 miljarder.
-Men alltså, ekonomisk politik består ju utav olika verktyg som används för att styra ekonomin: skatter, penningpolitik, kreditregleringar, överenskommelser mellan olika parter och sådant. Vi har haft en lång epok när man släppt på väldigt många regleringar, och vi har facit i vår hand på vad det lett till sedan sjuttiotalet med den ofantliga ökningen av koldioxidutsläppen. Så vad behöver en ekologiskt balanserad ekonomi för ekonomisk politik?
-Ja om det övergripande ekonomiskt politiska målet är att att hålla ekonomin på en hållbar nivå vad gäller rättvis fördelning av rikedomar och en effektiv resursfördelning så kräver det naturligtvis att marknaden regleras så att den inte skenar iväg med lån och krediter som kräver tillväxt för att kunna betalas tillbaka. Ett stabilt tillstånd i ekonomin kräver att det finns verktyg för att hålla ekonomin just stabil och det innebär bla en penningpolitik som reglerar kreditgivningen. Om vi inför en ekonomisk institution som har koll på alla ekonomiska sektorer - bygg, verkstads, transportsektorn etc - och som varje varje bank måste kommunicera med för att få låna ut en viss mängd pengar till de sektorer som den institutionen ser behöver stimuleras har man större chans att åstadkomma en stabil utveckling utan bubblor och lågkonjunkturer.
-Och den där myndigheten skulle ju för all del kunna vara riksbanken, som ju är en demokratiskt uppbyggd myndighet, men då skulle den behöva få ett helt nytt uppdrag och inte bara joxa med räntenivån.
-Ja typ. Men vi behöver också komma åt den enorma ojämlikheten vad gäller inkomst och förmögenhet. Ha minimilöner som det går att leva på och begränsa de absurda lönenivåerna för höginkomsttagare och kapitalägare.
-För att det strukturellt hänger ihop med ett samhälle som genererar överkonsumtion som grundläggande ekonomisk idé, där hierarkier och stora inkomst- och löneskillnader sägs vara nödvändiga för att berika hela samhället.
-Vilket ju visat sig vara fullständigt nonsens. Det har ingått i hela den marknadsliberala marknadsföringens ide att om man låter löner och kapitalinkomster sticka iväg oreglerat så ska det strö positiva effekter och löneökningar längre ned i hierarkin. Men det har inte hänt. Det enda som hänt är att gapet blivit större och de rika blivit rikare. Det primära skälet om man vill ha en stabil ekonomi är att den inte tål en sådan ojämlik inkomstnivå. Stabil ekonomi handlar om att hålla ihop samhället och få det att överleva, i såväl relations och tillitsmässigt som ekologiskt och klimatmässigt, inte att slita isär det.
-Ja och då behöver ett skattesystem som beskattar produktion av onyttigheter och utarmning av naturresurser snarare än löner.
-Ja och mer än så. Liksom det behövs reglering av kreditgivningen mellan aktörerna
-på marknaden och riksbanken så behövs det enligt tankarna om en stabil ekonomi en
-slags tredje sektor mellan det offentliga och det privata som har koll på det ekologiska
-systemets gränser. Denna ska effektivt och utifrån rättvisa, fördelning och maximal
-samhällsnytta ge de som har mest behovsefterfrågan möjlighet att ta del av våra
-naturtillgångar, tex atmosfär, vatten, mineraler och skogar.
-Jaha. Den bild som tonar fram här blir då liksom en mer indragen, mindre slitsam och påkostad tillvaro för den vanliga människan. Ett liv där man inte har stora lån som man måste jobba jättemycket för att ha råd att betala. Ett liv där man äger sin tid på ett annat sätt och som är mindre skuldsatt.
-Ja men för det krävs en internationell översyn av bankreglerna. En översyn som måste börja med en gradvis eliminering av att bankerna inte behöver ha någon täckning för sina utlåning. Så att det monetära systemet rör sig bort från en skuldstruktur som göder kontinuerlig ekonomisk tillväxt.
-Jaha, men då måste ju också en stabil ekonomi innebära att man Förhindrar obegränsad rörlighet för kapital så att de ekonomiska resurserna är mer direkt knutna till den fasta egendomen som de representerar.
-Ja.
-Ok, ja då borde ju det så småningom få positiva effekter på miljön genom att trycket på naturbasen blir mindre när det tillväxttrycket sjunker.
-Ja frågan har ju sitt centrum där och det behöver ju göras mycket. Vi har ju till exempel ett pågående problem med storstäderna som drar till sig investeringar och ständigt blir större. Priserna ökar på boende ju närmare city man kommer vilket leder till att städerna breder ut sig för att folk ska ha råd att bo. Det blir en ekonomisk zonindelning av städerna som utöver de socioekonomiska spänningar detta leder till också skapar absurda energi och utsläppsproblem när bilköerna växer. Här måste städerna föra en politik för att begränsa utbredning och främja energibesparing.
-Hm. Ja det där låter ju enkelt. Men det är ju lätt att säga tulipanaros, det är svårare att göra en. Ska man ställa sakerna rätt så är det ju så att ekonomin är något som existerar inuti, är beroende av ekologin, naturbasen, för sin existens. Men det finns ju inga ekonomiska mätverktyg som väger in ekologin. Det sedan andra världskriget enda förekommande måttet på hur ekonomin ligger till är ju BNP och den är ju i princip bara ett mått på tillväxt, på hur mycket mer vi har konsumerat sedan föregående år.
-Ja det är ju sant. Vi behöver andra index för att mäta ekonomisk välfärd och sociala framsteg. Index som på riktigt säger något om att vi är på rätt väg sett till ekologi, naturbas och överlevnad. De ekonomer som står bakom stadig eller stabil ekonomi håller visst på att arbeta på ett sådant, och så finns det ett som heter “Genuine Progress Indicator” (GPI). GPI blir då BNP (värdet av alla varor och tjänster som producerats) minus de miljömässiga och sociala kostnader som inte räknas in i BNP.
-Du menar alltså att stabil ekonomi innebär att man räknar in kostnader för tex miljöskydd i priset?
-Ja och att man antar kompenserande tullar för att skydda en sådan effektiv nationell politik från konkurrens från andra länder. Konkurrens som äventyrar miljöskyddet.
-Så en stabil ekonomi strävar alltså bort från global ekonomi för att istället främja en lokal eller regional sådan för att spara energiresurser, ger lokala jobb högkvalitativa och underhålla lokal beslutanderätt.
-Ja typ. Men för det behövs ju också att man begränsar omfattningen av reklam för att förhindra onödig efterfrågan och slösaktig konsumtion.
-Jaha, och den här stabila ekonomimodellen finns alltså och utvecklas?
-Ja den vinner fler och fler anhängare, många tunga amerikanska forskare och ekonomer står bakom den.
-Det låter ju hoppfullt.
-Jodu.
96 Uppdaterad 2016-11-01

Se även
Senast uppdaterat:

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com