EcoEquality

Samhällets sociala mål och ekosystemens kapacitet måste vara ledande för ekonomins inriktning

Helhetssyn: mål, medel och ekologiskt utrymme:
  • Samhällets mål bör vara att skapa ett system där vi kan leva i fred med varandra, där var och en får använda sin potential som människa i ett socialt sammanhang med utrymme att blomstra och utvecklas
  • Ekonomins roll i samhället är att vara ett medel, ett underordnat verktyg som används för att nå fram till det sociala målet utan att vara ett mål i sig
  • Ekosystemen utgör en yttre begränsning för människans ekonomiska verksamhet. Biosfärens ekologiska kapacitet att leverera livsmedel och ta emot avfall, t ex koldioxid, har gränser som inte kan överskridas utan att ekosystem och klimatsystem havererar och drabbar vår försörjning, fredsmöjlighet och överlevnad
I teorin är det enkelt, i praktiken betydligt svårare. Men uppdelningen mellan mål, medel och ekologiskt utrymme ger en grundstruktur för vilka roller det sociala systemet, det ekonomiska systemet och det ekologiska systemet måste ha i det politiska beslutsfattandet. Dagens kriser visar att de dominerande politiska ideologierna inte har förmått att skapa konstruktiva strategier.

Ekonomi och speciellt ekonomisk tillväxt har tyvärr blivit det överordnade målet för de flesta länders politik, speciellt sedan den nyliberala ideologin fick genomslag på 1980-talet. Sociala, humanistiska värden har blivit alltmer undanskuffade, samtidigt som ekonomiska hänsyn prioriterats högre än hänsyn till planetens ekologiska kapacitet.
4 Uppdaterad 2016-11-15

Se även
Senast uppdaterat:

Föregående i samma mapp

EcoEquality


Upp

 login

Webbdesign: www.krylla.com